(_!_) a regular ass

(__!__) a fat ass

(!) a tight ass

(_^^_) a bubble ass

(_*_) a sore ass

(_o_) an ass that's been around

(_x_) kiss my ass

(_X_) leave my ass alone

(_zzz_) a tired ass

(_o^^o_) a wise ass

(_E=mc2_) a smart ass

(_$_) Money coming out of his ass

(_?_) Dumb Ass